Plynová zařízení

    Naše společnost nabízí kompletní soubor činností z oblasti zákoných revizí a kontrol odběrních plynových zařízení - plynovodů včetně spotřebičů /OPZ/. Nábízíme nejen provedení samotné revize nebo kontroly s vydáním revizní zprávy, ale i následné odstranění případných zjištěných závad. Dále zpracujeme harmonogram plánovaných revizí na další několikaleté období, vyškolíme a přezkoušíme obsluhu plynového zařízení s vydáním osvědčení.

Soubor našich činností vychází z ustanovení ČSN EN 1775 - zásobování plynem. Plynovody v budovách - nejvyšší prov. přetlak ≤ 5 bar 

 

Zásady provozu:

  1. při uvedení do provozu /OPZ/  
  • průvodní dokumentace včetně všech atestů použitých materiálů , armatur dále osvědčení montážní organizace + výchozí revize2. provoz a údržba -

2.  provoz a údržba

  • vlastník /resp. provozovatel/ a uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům
  • 1x za rok kontrola zařízení /vyhl. ČÚBP č. 85/1978 sb./ - kontrolou zařízení se rozumí posouzení zda stav OPZ odpovídá požadavkům BP,TZ a PO o kontrole musí být učiněn záznam.
  • 1x za 3 roky provozní revize /vyhl. č. 85/1978 sb. a ČSN 38 6405/ - navazuje na výchozí revizi v rámci preventivní údržby a je významným opatřením ke zvýšení úrovně bezpečnosti OPZ