Kotelny

    Naše společnost nabízí kompletní soubor činností spojené s provozem Vaší kotelny. V rámci preventivní a provozní údržby kotelny provádíme věškeré potřebné revize a zkoušky instalovaného zařízení ve Vaší kotelně. Při spolupráci s naší firmou nemáte starost s provozem kotelny vše uděláme za Vás. Vypracujeme harmonogramy prací na jednotlivá zařízení na několikaleté období, sledujeme za Vás termíny všech činností, které musíte dle platných předpisů ve Vaší kotelně provádět, provedeme veškeré potřebné revize a zkoušky jednotlivých zařízení v daných termínech viz. níže "Povinnosti provozovatele..." 

V případě zjištěných nedostatků a závad tyto po dohodě s odběratelem odstraňujeme Vaše kotelna bude bez závad a spolehlivá.

  

Povinnosti provozovatele teplovodních kotelen na plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu 0,05 – 0,2 MW a OPZ s plynovými spotřebiči

Výklad pojmů a základní předpisy:

 • teplovodní kotel - teplota vody nepřevyšuje teplotu 110o C /vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb./
 • TNS /tlaková nádoba stabilní/ - vyhl. č. 18/79 Sb. ČSN 69 0012 /provoz TNS/
 • OPZ /odběrní plynové zařízení/ - vyhl. ČÚBP č. 21/79 Sb.,ČSN 38 6405 /zásady provozu/ ČSN 38 6420 /průmyslové plynovody/
 • OS /otopná soustava/ - ČSN EN 12 170
 • malý spalovací zdroj - tepelný výkon do 0,2 MW
 • střední spalovací zdroj - tepelný výkon od 0,2 – 5 MW zák. č. 86/02 Sb.,NV č. 146/07 Sb.
 • plynové kotelny - ČSN 07 0703

Povinnosti provozovatelů z hlediska provozu tlakových a plynových zařízení obecně vychází ze ZP /zákoník práce/, NV č. 378/01 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

Provozovatel je povinen:

1.  Zajistit provozní dokumentaci

 • schéma kotelny, místní provozní řád kotelny, návody k obsluze jednotlivých zařízení.
 • schéma OPZ, revizní knihu plynovodu, místní provozní řád plynovodu
 • pasport TNS /expanzní nádoba/
 • výpočet větrání kotelny a způsob provedení

2.  Provádět v rámci preventivní a provozní údržby předepsané prohlídky, revize a zkoušky a kontroly provozovaného zařízení:

 • 1x za rok         -     odborná prohlídka kotelny Vyhl. č. 91/93 Sb.
 • 1x za rok         -     provozní revize TNS ČSN 69 0012
 • 1x za 5 let       -     vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS ČSN 69 0012
 • 1x za 9 let       -     tlaková zkouška TNS ČSN 69 0012
 • 1x za 5 let       -     revize PV a jejich nastavení ČSN 69 0012
 • 1x za rok         -     kontrola OPZ Vyhl. č. 85/78 Sb.
 • 1x za 3 roky     -     revize OPZ Vyhl. č. 85/78 Sb.
 • 1x za 3 roky     -     revize elektro zařízení Vyhl. č. 73/2010 Sb.
 • 1x za 2 roky     -     revize uzemnění plynovodu ZP
 • 1x za 5 let       -     revize hromosvodů Vyhl. č. 73/2010 Sb.
 • 1x za rok         -     revize hasících přístrojů Vyhl. č. 21/96 Sb.
 • 1x za 2 roky     -     autorizované měření účinnosti spalování zák. č. 86/2002 Sb
 • 1x za rok         -     kontrola spalinových cest Vyhl. č. 91/2011 Sb.
 • 1x za 5 let       -     jednorázové měření emisí u středního zdroje do 1 MW zák. č. 86/2002 Sb.
 • 1x za rok         -     servis kotlů požadavek výrobců Vyhl. č. 91/93 Sb.
 • 1x za rok         -     servis MaR kotelny /signalizace blokády/ Vyhl. č. 91/93 Sb.
 • 1x za rok         -     kalibrace detektoru úniku plynu požadavek výrobců Vyhl. č. 91/93 Sb.
 • 1x za rok         -     údržba strojního zařízení vyhl. č. 91/93 Sb.
 • 1x za rok         -     kontrola chemické kvality vody Vyhl. č. 91/93 Sb.

3.  Zajistit provoz zařízení kvalifikovanou obsluhou - přezkoušení s vydáním osvědčení

 • 1x za 3 roky     -     topič/nizkotlaké teplovodní kotle na plynná paliva/
 • 1x za 3 roky     -     obsluha TNS
 • 1x za 3 roky     -     obsluha OPZ

4.  Vodní hospodářství kotelny:

Kvalita vody v topném systému výrazně ovlivňuje výkon a účinnost kotlů a celého topného systému, včetně zanášení inkrusty. Požadavky na kvalitu vody musí být řešeno „místním provozním řádem“ na základě chemických rozborů.

Tento přehled nezahrnuje ostatní předpisy týkající se provozu ZZ /zdvihací zařízení/

Při nedodržení revizí a zkoušek /preventivní a provozní údržba/ ve stanovených termínech oprávněnou osobou se právnická osoba dopustí správního deliktu na úseku VTZ podle § 33 zák. č. 251/Sb. s možností postihu až 2 000 000,- Kč.