Tlakové nádoby stabilní sk. A,B

    Naše společnost nabízí kompletní soubor činností z oblasti zákoných revizí a kontrol tlakových nádob stabilních. Nábízíme nejen provedení samotné revize s vydáním revizní zprávy, ale i následné odstranění případných zjištěných závad. Dále zpracujeme harmonogram plánovaných revizí na další několikaleté období, vyškolíme a přezkoušíme obsluhu tlakové nádoby s vydáním osvědčení. Dále nabízíme zkoušky bezpečnostní výstroje /armatury/ popřípadě její doplnění. V případě potřeby vypracujeme potřebnou průvodní dokumentaci /pasport/ tlakové nádoby stabilní s pevnostním výpočtem a technickým výkresem /bez průvodní dokumentace TNS nelze nádobu provozovat./

Při revizích a zkouškách TNS používáme ultrazvukový tloušťkoměr Krautkrämer DM 4 pro zjištění tloušťky stěny v kritických místech /korozní úbytek materiálu/

Revize tlakových nádob

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu tlakových nádob vystaveným výrobcem případně dovozcem, proto zajišťujeme pro zákazníky revize tlakových nádob.

Druhy revizí a zkoušení nádob:

Výchozí revize: se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou průvodní dokumentace /pasportu/.

Provozní revize: první provozní revize se provádí do 14 dnů po výchozí revizi tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy do jednoho roku od předchozí provozní prohlídky.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

 1. celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů apod.
 2. zda zařízení dle bodu 1. jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace
 3. způsob provozu
 4. čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám
 5. zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené
 6. zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

 Vnitřní revize: posuzuje  se stav nádoby na vnitřní straně nádoby včetně všech výstupů a výstroje. Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška se provádí nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

 1. po každé opravě nebo rekonstrukci
 2. po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným 
 3. po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího
  provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby. 

Termíny revizí:

 • výchozí revize                 -           před uvedení zařízení do provozu
 • první provozní revize       -           do 14 dů po výchozí revizi 
 • provozní revize               -           1x za rok
 • vnitřní revize                  -           1x za 5 let
 • zkoušky těsnosti             -           1x za 5 let
 • tlakové zkoušky              -           1x za 9 let
 • školení a přezkoušení obsluhy s vydáním osvědčení    -     1x za 3 roky