Předpisy

Právní předpisy /zákony a vyhlášky/

 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  PDF
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.   PDF
 • Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.  PDF
 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.  PDF 
 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.  PDF 
 • Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce. PDF
   

Technické normy /ČSN a ČSN EN/

 • ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů
 • ČSN 07 0008 Pasport kotle
 • ČSN 07 0010 Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní.
 • ČSN 07 0020 Parní kotle. Typy a základní parametry
 • ČSN 07 0021 Horkovodní kotle. Typy a základní parametry
 • ČSN 07 0302 Přejímací zkoušky parních kotlů
 • ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
 • ČSN 07 0622 Výroba parních a horkovodních kotlů
 • ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů
 • ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení 
 • ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva
 • ČSN 07 0705 Parní kotle. Uvádění parních kotlů do provozu.
 • ČSN 07 0706 Parní a horkovodní kotle. Pravidla přebírání po montáži.
 • ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
 • ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení.